karta kredytowa santander logowanie

9Balance Transfer Term oznacza czas uzgodniony dla Ciebie na spłatę pełnej kwoty Balance Transfer.BPAY®

karta

karta kredytowa santander

oznacza elektroniczny system płatności, poprzez który posiadacz karty może polecić nam dokonanie płatności w Twoim imieniu na rzecz organizacji (Billers), które poinformowały Cię, że możesz dokonać płatności na ich rzecz poprzez ten system. (Biller oznacza organizację, która wystawia rachunki, które można płacić poprzez BPAY®.)Business Daymeans dzień roboczy inny niż sobota lub niedziela lub jakiekolwiek święto państwowe lub bankowe w całej Australii.karta:(1)oznacza każdą kartę kredytową Mastercardcardcard lub kartę kredytową UnionPay wydaną przez BOC;


santander karta kredytowa logowanie

oraz(2)obejmuje zastąpioną kartę lub dodatkową kartę wydaną przez BOC na koncie karty.Konto karty oznacza Twoje konto w BOC, do którego dostęp ma Twoja karta, a każda dodatkowa karta.Cardholder oznacza albo Ciebie, albo dodatkowego posiadacza karty, albo oba te elementy.Cash Advance oznacza każdą zaliczkę, którą otrzymujesz od nas w ramach Rachunku Karty, inną niż zakup lub zatwierdzony przelew salda, w tym wszelkie równoważne transakcje gotówkowe, takie jak:(1) wypłaty z bankomatu (w tym wszelkie opłaty pobierane przez właściciela bankomatu); (2) wypłaty bez recepty w Oddziale Detalicznym lub innej instytucji finansowej; (3) przelewy gotówki z konta karty na inne konto; (4) w przypadku gdy nie dokonasz płatności w celu zmniejszenia kwoty przelewu salda w uzgodnionym terminie, jakakolwiek niezapłacona część kwoty przelewu salda jest traktowana jako zaliczka gotówkowa od tego dnia; lub (5) w przypadku gdy nie otrzymamy wartości płatności elektronicznej na rachunek karty, w wyniku odwrócenia płatności, odwrócenie płatności jest traktowane jako zaliczka gotówkowa.Opłaty z tytułu zaliczki gotówkowej (Cash Advance Feedes) oznaczają zaliczkę gotówkową (Cash Advance Feedisclosed) ujawnioną w Tabeli Finansowej.

karta kredytowa santander logowanie


Limit zaliczki gotówkowej oznacza kwotę Limitu kredytu dostępną dla zaliczek gotówkowych, która może być całkowitym limitem kredytu lub mniejszą kwotą określoną przez użytkownika.chip oznacza elektroniczny mikroprocesor wbudowany w kartę.saldo końcowe oznacza kwotę wykazaną na wyciągu z rachunku karty jako saldo końcowe, a jeżeli saldo końcowe jest kwotą debetową, to znaczy kwotę należną BOC z rachunku karty w dniu zamknięcia okresu rozliczeniowego. zamknięcie oznacza datę wskazaną na wyciągu z rachunku karty jako ostatnią datę zamknięcia okresu rozliczeniowego. zamknięcie oznacza datę wskazaną na wyciągu z rachunku karty jako datę zakończenia okresu rozliczeniowego jako ostatnią.Bezkontaktowa karta kredytowa Bank of China Credit Card Conditions of Use.Contactless Enabled Cardor Device oznacza kartę lub inne urządzenie, wydane lub zatwierdzone przez Bank, które jest wyposażone w chip do komunikacji zbliżeniowej umożliwiający dokonywanie zakupów bezkontaktowych.ContactlessPurchase oznacza zakup dokonywany przez czytnik bezkontaktowy: bez kodu PIN, jeśli zakup jest mniejszy niż 100 USD; lub z kodem PIN, jeśli zakup jest równy lub większy niż 100 USD.W przypadku UnionPay zakupy bezkontaktowe są dokonywane poprzezQuickPassand for MastercardContactlessCardContactless.Umowa karty kredytowej ma znaczenie określone w pkt 2.Limit kredytowy dla konta karty to maksymalna kwota kredytu lub kwota do maksymalnej kwoty kredytu określonej przez użytkownika dla konta karty. dzienny limit gotówki to maksymalna kwota gotówki, którą można wypłacić z konta karty w dowolnym dniu.dzienna stopa procentowa to roczna stopa procentowa podzielona przez 365.Devicemeans płatność zatwierdzona i autoryzowana przez Bank, która może być wykorzystywana do dokonywania zakupów w ramach umowy karty kredytowej i może obejmować: kartę; breloczek na klucze;

santander consumer bank karta kredytowa logowanie

smartfon; lub jakąkolwiek inną technologię mobilną lub z możliwością noszenia, zatwierdzoną i autoryzowaną przez Bank.Polecenie zapłaty Oznacza autoryzację polecenia zapłaty pozwalającą nam na elektroniczne obciążenie posiadanego przez Ciebie rachunku bankowego lub innej instytucji finansowej.

santander consumer bank karta kredytowa logowanie

santander consumer bank karta kredytowa logowanie sprawdź.
11 upoważniają nas Państwo do dokonywania płatności z tytułu Polecenia Zapłaty na swoje konto karty zgodnie z Umową o świadczenie usług w ramach Polecenia Zapłaty zawartą pomiędzy Państwem a nami.Termin płatności ma znaczenie określone w klauzuli 0.EFTPOS oznacza elektroniczny przelew środków w punkcie sprzedaży.awaryjna opłata za wymianę karty oznacza awaryjną opłatę za wymianę karty określoną w Tabeli Finansowej, która jest płatna w przypadku żądania awaryjnej wymiany karty za pośrednictwem karty Mastercard.ePayment oznacza płatność, przelew środków lub transakcję wypłaty gotówki regulowaną przez Kodeks Płatności Elektronicznych, która jest: (1) zainicjowana przy użyciu sprzętu elektronicznego i (2) nieprzeznaczona do uwierzytelnienia poprzez porównanie podpisu ręcznego ze wzorem podpisu.ePayments Code oznacza Kod Płatności Elektronicznych wydany przez Australian Securities and Investments Commission. karta kredytowa santander.